داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 44198

تعداد بازدید مطالب فنی: 51301

تعداد کل سوالات سایت: 826

تعداد کل پاسخ ها: 905

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

سوال کننده : siamak ...


تست کوئل دوبل چگونه ممکن هست؟: 209روز پیش : 139 : 1 : 2siamak1 ... پاسخ داد

کویل دوبل در داخل خود دارای دو سیم پیچ می باشد : سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه .

در سیم پیچ اولیه یک سر آن به برق ارسالی از رله دوبل و سر دیگر آن به پایه ECU متصل می شود . در این صورت با ارسال پالس ازECU شمع های 1 و 4 باهم و همچنین شمع های 2 و 3 باهم جرقه می زنند . در این صورت در سیکل کاری در سیلندر ، دو جرقه زده می شود که یکی در انتهای تراکم باعث احتراق مخلوط سوخت و هوا می شود و دیگری در زمان تخلیه باعث سوختن هیدروکربور های نسوخته شده و باعث کاهش آلودگی می شود .
مقدار مقاومت در سیم پیچ های اولیه حدود 8/0 اهم و در سیم پیچ های ثانویه حدود 6500 اهم می باشد . اگر کویل دوبل خراب باشد در بیشتر مواقع موتور روشن نمی شود ولی در بعضی مواقع روشن شده و موتور با لرزش کار می کند .
208روز پیش